สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065646

    การเบิกค่าเช่าบ้านกรณีต่อสัญญาเช่าบ้านหลังเดิม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.กรณีที่สัญญาเช่าบ้านสิ้นสุดลง และมีการต่อสัญญาเช่าบ้านหลังเดิม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่ใช่หรือไม่ 2.ถ้าใช่ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่หรือไม่ครับ

ถามโดย : มนัสเจียมแดง ( Manus25172518@outlook.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่คะ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 09:44 ]