สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065644

    ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (พัสดุ)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 นั้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วยหรือไม่ เช่น ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้ปลัดมีหน้าที่ครอบคลุมถึงการตรวจการจ้าง ช่างมีหน้าที่ควบคุมงาน เช่นนี้ เมื่อแต่งตั้งปลัด ช่าง เป็นบุคคลหรือคณะกรรมการแล้ว จะสามารถเบิกค่าตอบแทนตามหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ ...ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายณรงค์คนตรง ( Lawyer7_22@hotmail.co.th )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 21:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 08:48 ]