สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065643

    ค่าจัดการเรียนการสอน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1. กรณี ศพด.ได้รับจัดสรรเงินค่าจัดการเรียนการสอนตามยอดเด็กเก่า ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปัจจุบัน สอบถามว่า ศพด.จะสามารถใช้เงินได้ทั้งหมด หรือต้องใช้ไม่เกินจำนวนเด็กในปัจจุบัน เช่น ได้รับจัดสรร 1,700 x 100 คน = 170,000 แต่เมื่อจะจัดซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน ปรากฎว่าจำนวนเด็กในเทอมใหม่ลดลงเหลือ 70 คน ศพด.ต้องใช้เงินแค่ 1,700 x 70 = 119,000 บาท หรือใช้ได้ 170,000 บาทคะ 2. การใช้เงินค่าจัดการเรียนการสอนต้องจัดซื้อครั้งเดียว หรือจัดซื้อหลายๆครั้งได้ตามความจำเป็นของ ศพด.คะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 17:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามแนวทางที่แนบไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ และจัดหา (ซื้อ/จ้าง) ตามกฎหมาย/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นะครับ/นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 17:34 ]