สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065642

    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีผู้รับจ้างก่อสรา้งตามโครงการต่าง ๆ ของอปท. ส่งงานล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะยังได้รับค่าตอบแทนการตรวจการจ้างตามโครงการดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากในหนังสือ กค 0406.4/ว.18 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2551 หลักเกณฑ์การจ่าย หน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ระบุว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญาก่อสรา้ง และหนังสือดังกล่าวถูกยกเลิกไปโดย หนังสือที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 หรือไม่ครับ

ถามโดย : บุรุษไร้นาม ( tawangprow.sao@gmail.com )  IP 171.4.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ได้ระบุในเรื่องของการส่งงานล่าช้า

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 16:33 ]