สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065640

    การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามที่ได้ขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร ของนางสาวสิริวัลย์ ชูศรีจันทร์ ศพด.บ้านสระลุมพุก เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ตามแบบ ศพด.5/61 ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 แต่ปัจจุบันยังไม่มียอดจัดสรรเงินค่าเล่าเรียนบุตรมาเลยค่ะ อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ

ถามโดย : บุษรินทร์นิลรัตน์ ( ิboonta123@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 15:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) นะครับ/นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 17:31 ]