สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065639

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอทราบแนวทางการตั้งงบประมาณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม (1) ให้ตั้งจ่ายในรายจ่ายหมวดใด ประเภทใด กองใด (2) อปท. จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้เป็นยอดรวมไว้เพื่อรองรับงานก่อสร้างทุกประเภทที่ อปท. จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ได้หรือไม่

ถามโดย : juthathipouton ( Nongkoy430@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 15:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค หรือค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค อยู่แผนงานใดตั้งแผนงานนั้นและตั้งยอดรวม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/07/2561 เวลา 10:20 ]