สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065636

    ผลเทสลูกปูน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 9 ก.ค. 61 และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 9 ก.ค. 61 และในรูปแบบการก่อสร้างได้มีการกำหนดว่าต้องมีผลเทสลูกปูน 1. ในกรณีนี้คณะกรรมการสามารถตรวจงานได้ โดยไม่ต้องรอผลเทสลูกปูนได้หรือไม่ และจะลงนามในใบตรวจรับต่อเมื่อได้รับผลเทสลูกปูน 2. ในกรณีนี้ทางเทศบาลสามารถดำเนินการปรับผู้รับจ้างได้หรือไม่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับผลเทสลูกปูน

ถามโดย : นวลนภาช่วยโชติ ( tom_chuay@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 ..11/08/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:07 ]