สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065633

    การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของนายกเทศมนตรีกรณีศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สืบเนื่องต่อจากคำถามที่065574 ลงวันที่ 4 กค 25561 เรื่อง การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี หากว่าเมื่อศาลสั่งให้นายกเทศมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันใดแล้ว เทศบาลฯ จะต้องงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ใช้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : นายกิตติภากร จิตตะ ( Kittipakorn.jitta@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8858:3306:65fe:e84:d14:2f8a.  [ วันที่ 10/07/2561 เวลา 09:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 ...11/07/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/07/2561 เวลา 10:09 ]