สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065631

    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เทศบาลมีสถานธนานุบาลในสังกัด กรณีสถานธนานุบาลจัดซื้อครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมอาคาร โดยใช้งบประมาณของสถานธนานุบาลเอง ไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล จะต้องนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือไม่ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฉบับใด

ถามโดย : อรินทราบุญสื่อสุวรรร ( bangkhla_local@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 15:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องมีในแผนฯ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 14:27 ]