สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065630

    การจัดอัตราส่วนเด็กปฐมวันต่อครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จากการตอบข้อคำถามของ ดร.สุวรรณ พินตานนท์ กรณีการจัดอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก ในศพด.ว่า เด็กเล็ก (2-3ปี) อัตราส่วน 10:1 อนุบาล (3-6ปี) อัตราส่วน 20-25:1 โดยอาศัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับ ประกาศ กทจ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีตำแหน่ง อัตรากำลัง อัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก 10:1 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลมีเด็กในความดูแลตั้งแต่ 2-5 ปี อีกทั้ง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ก็แค่แบ่งช่วงหลักสูตรเป็น 2 ช่วง แต่มิได้มีการเรียชื่อเด็กเป็นเช่นอื่น ยังคงเรียกว่า เด็กปฐมวัย มิได้เรียกว่าเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล แต่อย่างใด ดังนั้น การจัดอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน 10:1 ตามประกาศ กทจ.ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจ้างผู้ช่วยดูแลเด็กใน ศพด.ทีมีเด็ก 2 - 5 ปี โดยจำนวนรวม มิได้แบ่งช่วงอายุตามที่ ดร.สุวรรณตอยข้อคำถาม สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ประการใด

ถามโดย : โชคดีท้าวสาย ( taochokdee@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 09/07/2561 เวลา 13:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามประกาศคะณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งมีตำแหน่ง อัตรากำลัง อัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก 10:1 โดยปัจจุบัน ศพด ต้องรับ เด็ก0-3 ปี คะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 10:45 ]