สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065408

    แก้ไขนามสกุล 1

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียน เจ้าหน้าที่ ขอสอบถามและติดตามเรื่องขอแก้ไขนามสกุลผิด กรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ ชั้นตำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ข วันที่ ๓๐ ฑฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๕๐๖ รายนายวชิรวิทย์ วังพิกุลเยจริญจิต ซึ่งผมได้ยื่นเรื่องเป็นหนังสือขอแก้ไขตามลำดับงาน(อำเภอและจังหวัด)และสอบถามทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ในกรมฯ(กรมฯโดยเจ้าหน้าที่รับทราบแล้ว) แต่ยังมิได้รับการแก้ไขแต่อย่าง ดังนั้นจึงสอบถามและติดตามเรื่องดังกล่าวในการแก้ไขนามสกุลจากเดิม"วังพิกุลเยจริญจิต" แก้ไขเป็น "วังพิกุลเจริญจิต"มายังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ถามโดย : วชิรวิทย์วังพิกุลเจริญจิต ( wongpikul@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 10:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รับทราบ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 16:57 ]