สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065407

    การเบิกค่านอกเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คนงานทั่วไปพนักงานเก็บขยะได้รับคำสั่งให้ไปพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายในวันและเวลาราชการปกติสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่

ถามโดย : ดรุณีแท่นพุดซา ( darunee2718@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 09:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/06/2561 เวลา 17:47 ]