สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065405

    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามเรื่องการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 1) กรณีเป็นโรงเรียนรัฐบาลมีหนังสือรับรองแนบว่าสามารถเรียกเก็บเงิน1.1)ค่าบำรุงการศึกษา 1.2)ค่าห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ 1.3)ค่าจ้างครูสอนว่ายน้ำ 1.4)ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ สามารถเบิกจ่ายได้ทุกรายการใช่หรือไม่ 2) กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนมีหนังสือรับรองแนบว่าเรียกเก็บเงินค่า 2.1)ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2.2)ค่าอาหาร 2.3)ค่าเรียนว่ายน้ำ 2.4)ค่าห้องเรียนปรับอาการศ ขอสอบถามว่าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทุกรายการเหมือนโรงเรียนของรัฐบาลหรือไม่ (เนื่องจากในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 ในเอกสารแนบหนังสือ ส่วนล่างสุดระบุว่า ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากระทรวงศึกษาธการหรือมหาวิทยาลัย จึงไม่แน่ใจว่าโรงเรียนของเอกชนจะสามารถเบิกได้ทุกรายการเหมือนโรงเรียนรัฐบาลหรือไม่

ถามโดย : มนัสนันท์รติธันยบูรณ์ ( j.manat0306@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 09:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทรสอบถามที่ 022419051-52

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/06/2561 เวลา 17:48 ]