สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065404

    การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีหน่วยงานทำจัดชื้อจัดจ้างใช้ระเบียบงานพัสดุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก่าและขนาดนี้ยังอยู่ขั้นตอนการทำงานตามสัญญาจ้างการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ใช้อัตราเดิมตามระเบียบงานพัสดุเก่าหรือใช้อัตราตามหนังสือสั่งการที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาใหม่ในการจัดชื้อจัดจ้างปี60

ถามโดย : กานดาสุวรรณบุบผา ( ks_5127@hotmail.com )  IP 171.100.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 21:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามกองคลัง (กค.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1122 14/มิ.ย/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 09:14 ]