สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065403

    ยืมเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ค่าอาหารกลางวัน กรณี เงินในเทศบัญญัติมีเงินคงเหลืออยู่แต่เม็ดเงินจริงที่ได้รับไม่มี (ยังไม่ได้รับจัดสรร) เราสามารถเบิกจ่ายได้หรือเปล่าค่ะ เพราะเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตัวอื่น(ตามอำนาจหน้าที่) ยังมี เพราะเป็นเงินในงบประมาณ แต่เทศบาลจะให้ยืมเงินสะสมค่ะ และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทม 0808.2/ว 1180 ลว. 25 เม.ย 61 ข้อ 2.2 ก้ใช้จ่ายได้ มีเงินงบประมาณ แต่ถ้างบไม่มี ข้อ 2.3 ต้องทำความตกลงกับผู้ว่า และยืมเงินสะสม และในระบบ laas ยืมเงินสะสมได้ มี 2 กรณี งบเฉพาะการ และ ยืมทีมีกฎหมายกำหนดกับระเบียบกำหนด แต่กรณีนี้เงินในงบมี เพียงแต่เม็ดเงินยังไม่เข้า ค่ะ เราสามารถเบิกจ่ายได้เลยไม่ต้องยืม หรือเปล่าคะ ขอบคุณคะ

ถามโดย : นรีปะนามะโก ( soaw.panamako@gmail.com )  IP 2403:6200:8840:ba3:fde9:ed2c:3206:70d1.  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 15:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถยืมเงินสะสมได้ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทม 0808.2/ว 1180 ลว. 25 เม.ย 61 และในระบบ e Laas ให้เลือกช่องอื่นๆ ทั้งนี้ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น - การเบิกจ่าย/ยืมเงิน โทร. 0 2241 9049 - ระบบ e Laas โทร. 0 2206 6300

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 15/06/2561 เวลา 10:31 ]