สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065402

    การตั้งงบประมาณจ่ายเงินรางวัลนำจับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้รับเงินค่าปรับ (จับเสพ จากการตั้งด่านฯจุดตรวจของ จนท.ตำรวจ โดยรับเงินจากศาล ในปีงปม.61 (ซึ่งเป็นเงินค่าปรับศาลพิพากษาคดีสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี 55-61 ระยะ 7 ปี ปี61อบต.ไม่ได้ตั้งประมาณการ ค่าปรับจราจรฯ ไว้ จึงรับเงินเข้ามาเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด คำถาม 1.อบต.โอน งปม.มาตั้งหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับ ถูกต้องหรือไม่ 2.อบต.จะโอนงปม.มาตั้ง ในหมวด งบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพิ่มอีก ได้หรือไม่ 3.การจ่ายเงินรางวัลนำจับ อบต.ต้องยึดจากรายรับที่รับมาในปี 61 (ยอดรวมตั้งแต่ปี 55-61) หรือ จ่ายจากจากรายรับปี 61 ไม่เกี่ยวกับปี 55-60 ซึ่งรวมอยู่ด้วย

ถามโดย : ณาตยาจันทร์เทพ ( myknadtaya@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 14:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร.ติดต่อ จนท. โทร.02-2419000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2561 เวลา 17:05 ]