สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065397

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.อบต.สามารถตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์์กับโรงเรียนอื่นๆ ให้แก่ โรงเรียนในเขต อปท.ได้หรือไม่ 2.และตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแข่งขันกีฬาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต อปท.ได้หรือไม่

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ค่ะ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 20/06/2561 เวลา 17:35 ]