สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065394

    การเบิกค่านอกเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

คนงานเก็บขยะซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ได้รับคำสั่งให้ไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเนื่องจากมีเหตุไข้เลือดออกระบาด ในหมู่บ้านตำบลโดยได้ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการปกติสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการหรือไม่

ถามโดย : ดรุณีแท่นพุดซา ( darunee2718@hotmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้พนักงานจ้างทั่วไปเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว พนักงานจ้างทั่วไปก็สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคเดินทางไปราชการ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตามระเบียบควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท) ถามเพิ่มเติม โทร.022419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 14:02 ]