สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065393

    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. พนักงานจ้าง เบิกเงินเดือนจากเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ยาม เป็นต้น สังกัด สำนักการศึกษา 2. เทศบาลมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาล 3. เทศบาลมีคำสั่งให้ ผอ. โรงเรียนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 4. ตามหลักเกณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน 5. กรณีไปช่วยราชการให้ส่วนราชการที่ยืมไปทำความเห็นให้ต้นสังกัด ประกอบการประเมิน (นำแนวทางของพนักงานเทศบาลมาใช้) 6. ถามว่า การที่ ผอ. โรงเรียนเป็นผู้ประเมินโดยที่ไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทำได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สมใจกันหะบุตร ( tetook2013@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 10:16 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ผอ.โรงเรียนทำความเห็นให้ต้นสังกัดประกอบการประเมิน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:12 ]