สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065392

    การประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564X

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม กรณีเทศบาลได้มีการประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบลไปแล้ว แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่ตามที่ระเบียบกำหนด และสัดส่วนของประชาชนที่มีการคัดเลือกกันเอง เนื่องจากบุคคลบางตำแหน่งมีกากรโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น และในสัดส่วนของประชาชนที่คัดเลือกกันเอง มีการเสียชีวิต จึงขอเรียนสอบถามดังนี้ 1. เทศบาลต้องดำเนินการปรับปรุงประกาศเดิมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ 2. ต้องดำเนินการตามกระบวนการของการคัดเลือกโดยผ่านการประชุมคัดเลือกจากผู้อำนวยการกองทุกกอง โดยมีนายกฯเป็นประธานหรือไม่ 3. การปรับปรุง แก้ไขประกาศฯ เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาอรภักดี ( a.imtour_29@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 10:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากจะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/06/2561 เวลา 09:06 ]