สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065391

    รักษาราชการแทน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีผอ.ระดับสูง ไปราชการ สามารถให้ตำแหน่งอำนวยการระดับต้นรักษาราชการแทนได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 10:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 08:09 ]