สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065389

    การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณีมาตรฐาน ICT ออกใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่ทางเทศบาลได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยตั้งตามมาตรฐานICT ปี 60 และได้ระบุไว้ในเทศบัญญัติเรียบร้อย แต่ขณะนี้ได้มีมาตรฐานICT ปี61 ออกมาใหม่ คำถาม 1.ทางเทศบาลสามารถจัดซื้อตามมาตรฐานปี 60 ได้อยู่หรือไม่ 2.เทศบาลต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT จังหวัดเนื่องจากเป็นโครงการมีมูลค่าเกิน 100,000 บาท จะต้องขออนุมัติตามมาตรฐานปี 60 หรือปี 60 และมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : เด็กน้อยด้อยความรู้ ( jete_tip@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการขออนุมัติต่อ คกก.ระดับจังหวัด ให้สอบถามที่จังหวัดโดยตรง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 08:53 ]