สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065385

    การพิจารณาเอกสารตามประกาศ (e-bidding)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามประกาศ e-bidding ข้อ 7. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น อยากทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องพิจารณาเอกสารอะไรของผู้รับจ้างบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ทิพวรรณนมเฟือง ( thippawan.g@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 15:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติในข้อดังกล่าว เป็นคุณสมบัติที่เป็นการกำหนดไว้เพื่อป้องกันข้อพิพาทในอนาคต ซหากประสงค์จะสอบถามเพื่มเติมให้ติดต่อ จนท ที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:15 ]