สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065384

    การจัดทำแผนการทำเดินงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 กำหนดให้ "การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น" ขอถามว่า งบประมาณจากเงินสะสม ให้นับระยะเวลาอย่างไร คือ 1) นับตั้งแต่วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม 2) นับแต่วันที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว

ถามโดย : นายพิเชฐการุญ ( ruk_mumkub@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 14:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 13/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/06/2561 เวลา 09:10 ]