สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065381

    การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ได้เดินทางไปทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมฯ ตามหนังสือที่ มท 0810.2/ว636 สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามระเบียบเดินทางได้หรือไม่

ถามโดย : meawmeawmeaw ( meaw_ac@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 16:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน คุณ meawmeawmeaw ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวไม่สามารถเบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประกอบกับเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเป็นการเฉพาะ มิใช่เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 15:40 ]