สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065379

    การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่เป็นลูกจ้างประจำ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เนื่องจากทาง อบต.รับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุที่เกิดเดือน มีนาคม 2502 ซึ่งแจ้งว่าเป้็นลูกจ้างประจำของ สนง.เขตจตุจักร และแจ้งว่าจะรับบำเหน็จเป็นเงินก้อน และทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามกับทาง สนง.เขตจตุจัก แล้ว ปรากฎว่าผุ้สูงอายุรายดังกล่าวจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 และมีสิทธิรับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อน และรายเดือน แต่ทางสำนักงานเขตแจ้งว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวจะรับบำเหน็จแบบไหน เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงที่ทาง สนง.เขตจะดำเนินการ เช่นนรี้แล้วทาง อบต จะต้องดำเนินการเช่นไรคะ จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ หรือต้องทำเช่นไร่ ขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วิไลปิ่นประดับ ( pin_460@hotmail.com )  IP 58.8.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 15:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามที่ อบต. ได้รับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุซึ่งแจ้งว่าเป็นลูกจ้างประจำของ สนง.เขตจตุจักร เพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2562 ไว้แล้วนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนที่ อบต. จะจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2562 ให้ทาง อบต. เช็คข้อมูลอีกครั้ง หากปรากฎว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรับเบี่้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ ข้อ 6 (4) ให้ดำเนินการยกเลิกการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายรายชื่อออกจากระบบ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/06/2561 เวลา 14:19 ]