สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065378

    ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว ๑๐ แผ่นต่อนาที ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎว่า ในท้องตลาด เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว ๑๐ แผ่นต่อนาที ไม่มีจำหน่าย มีขนาด 20แผ่น/นาที ขึ้นไป คำถาม - สามารถซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่มีความเร็วสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณได้หรือไม่่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : nichajura ( friendykw@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 13:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถจัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ได้ แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ เป็นต้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 18:16 ]