สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065376

    ค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. บ้านที่เช่าซื้อ และเบิกค่าเช่าบ้านมาแล้วต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์บ้านที่เช่าซื้อกับธนาคารให้กับบุคคลอื่นไปแล้ว สิทธิ์ในการเช่าบ้านยังมีไหมคะ 2. ปัจจุบันเช่าบ้านอยู่ ณ ท้องทีที่ทำงาน (เทศบาล ค) สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม (บ้านที่เคยเช่าซื้ออยู่อีกท้องที่หนึ่งเป็นท้องที่ที่เขามีสิทธิ์) ข้อมูลเพ่ิมเติม บรรจุที่ เทศบาล ก ย้ายไปเทศบาล ข เช่าซื้อและเบิกค่าเช่่าบ้าน ต่อมาย้ายมาเทศบาล ค เบิกค่าเช่าบ้านจากสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน

ถามโดย : ฉลวยเจริญชีย ( ruenglae.c@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 09:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัทพ์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 15:27 ]