สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065371

    การขอดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามข้อบัญญัติ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากทางอำเภอได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมอาคารมาให้ อบต. บังคับใช้ ดังสิ่งที่แนบมา และ อบต.จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามข้อบัญญัติ แต่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้จะต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลนด้วย แต่ผมได้ค้นเจอหนังสือจากอำเภอในการควบคุมอาคาร ในข้อ ๑.๑.๑ อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ให้แนบเฉพาะเอกสารสิทธิ และแผนผังบริเวณ เท่านั้น โดยไม่ต้องมีแบบ ผมขอถามว่า อบต.สามารถใช้ข้อกฎหมายนี้มาใช้กับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.ได้หรือไม่ (พื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)

ถามโดย : บุญเกิดมรชัยภูมิ ( boonkurd@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:38 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เนื่องจากตาม กม.ได้มีการกำหนดอาคารอเนกประสงค์ไว้ จึงต้องให้ได้ความชัดเจนก่อนว่าอาคารมีวัตถุประสงค์จะใช้ทำอะไร ขนาดพื้นที่เท่าใด ดังนั้น เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน เห็นควรสอบถามไปปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยตรง เพื่อแจ้งรายละเอียดทั้่งหมด โทร. 02-2994328 08/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 14:10 ]