สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065370

    รับรองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคได้ปฏิบัติตามคำสั่งคสช.ที่32/60ลว.4ก.ค.60 โดยให้ผู้ที่สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำก่อนวันที่ 23ก.พ.60แจ้งต่อเจ้าท่าเพื่อทราบถึงการฝ่าฝืนตามพรบ.เดินเรือฯ(ฉ.17)2560 ซึ่งหากแจ้งภายใน60วันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ(23ก.พ.60)จะไม่ได้รับโทษอาญาและปกครอง ต่อมาเจ้าท่าฯได้แจ้งมายังเทศบาลโดยให้ สภาเทศบาลรับรองสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำลำน้ำที่ได้ดำเนินการปลูกสร้างก่อน 23ก.พ.60 ถามว่า สภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่รับรองสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำล้ำน้ำหรือไม่ ตามกฎหมายใด/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 08/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:51 ]