สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065369

    การประเมิน lpa

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

แบบประเมิน ปี 61 ด้าน 3 หมวด 2 การจัดทำงบประมาณ ข้อ 2.1 อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา เกณฑ์การตรวจเพื่อให้คะแนน ใช้วันท่ีผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญ้ติงบประมาณ หรื่อวันท่ีสภาประชุม

ถามโดย : somsongchareonphol ( somsom2514@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน คุณsomsongchareonphol การจัดทำงบประมาณ ข้อ 2.1 อปท. เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา เกณฑ์การตรวจเพื่อให้คะแนน ใช้วันที่ประชุมสภา โดยดูจากรายงานการประชุม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสารี มาลา (ผอ.สบส.) โทร 081-8904256 คุณไพศาล พันธุระ (โอ๊ต) 0843994263

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 14:58 ]