สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065368

    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กรมฯ จัดสรรไตรมาส 3 ไม่เพียงพอ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กรมฯ จัดสรรไตรมาส 3 ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารไม่เพียงพอ เนื่องจากยอดนักเรียนในระบบ SIS ณ วันที่ 10 พ.ย. 2560 มีจำนวน 166 คน แต่ยอดนักเรียน ปัจจุบัน มีจำนวน 200 คน (ณ วันที่ 22 พ.ค. 2561) นักเรียนเพิ่มขึ้น 34 คน จึงขอสอบถามดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารจะได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 4 เป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 34 คน หรือไม่ (หากนักเรียนในระบบ SIS ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 200 คน ) 2. วิทยาลัยฯจะยืมเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา (กรณีกรมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทั้ง 5 รายการ )ได้หรือไม่ มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และหากกรมฯไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม(ทั้ง 5 รายการ) วิทยาลัยจะจ่ายขาดเงินรายได้สะสมได้หรือไม่

ถามโดย : ศิพัฒน์เรียงรุ่งโรจน์ ( siphat54@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 12:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเด็นข้อซักถามข้างต้น ได้อธิบายรายละเอียดแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดจัดสัมมนาทั้งสิ้น 25 รุ่นๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่ง ทม.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาฯ ในรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาแล้ว จำนวน 3 ราย เห็นควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5324 ) [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 16:39 ]