สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065365

    ปรึกษาด้านการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ1.สร้างสนามเด็กเล่น 2.งบประมาณการแข่งขันกีฬา,ปรับปรุงสนามกีฬา 3.จ้างครูสอนในโรงเรียน อยูในอำนาจหน้าที่หรือไม่ครับ เพราะดูอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาลมาตรา50ก็ไม่ชัดเจน

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 09:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณี สถานศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่นที่ขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. จะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ รวมทั้งปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนั้นๆ โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/06/2561 เวลา 12:23 ]