สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065364

    การใช้คำว่าปริมาณรวมในงานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ในสัญญาโครงการสร้างถนน 2 ช่วง ช่วง 1 กว้าง 1.2 ยาว5.4 หน้าเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.48 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 787.50 เมตร พื้นที่ 2 ช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า 793.98 ตารางเมตร ภายหลังช่างคุมงานได้นัดประชุมเนื่องด้วยพื้นที่งานจริงได้เปลี่ยนแปลงไปแต่จำนวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่าสัญญา กรรมการตรวจงานจ้างสามารถลงนามให้ดำเนินการต่อได้หรือไม่คะ

ถามโดย : plageen ( pla_narakja@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 08:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 08/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:50 ]