สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065361

    สอบละเมิด กรณี เจ้าหน้าที่เสียชีวิต

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โครงการทุนนักศึกษาพยาบาล สตง.ให้เรียกเงินคืน 207,000 บาท ขอเรียนสอบถาม ขอคำปรึกษา แนะนำ ดังนี้ 1. ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเอกสารตัวโครงการ และ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน พบว่า เจ้าหน้าที่คนที่เป็นเจ้าของโครงการ (ผู้จัดทำโครงการฯ) เสียชีวิตแล้ว กรณีนี้การสอบข้อเท็จจริงมีแนวทางดำเนินการอย่างไร 2. การแบ่งสัดส่วนความรับผิด กรณีเป็นโครงการตามกรณีนี้มีตัวอย่างการกำหนดสัดส่วนหรือไม่ หรือ มีตามแนวทางใด

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 15:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด หากหัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่าผู้เสียชีวิตต้องรับผิดด้วยให้ใช้สิทธิฟ้องศาลภายใน 1 ปี นับแต่มีความเห็น (เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 416/46) ข้อ 2 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดดูได้จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พ.ย.2550 08/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 16:00 ]