สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065360

    การรับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เมื่อ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ไม่ได้ระบุแนวทางการรับพัสดุกรณีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปี 35 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการรับพัสดุนั้นไว้ จะต้องดำเนินการโดยอาศัยระเบียบหรือหลักเกณฑ์ แนวทางใด

ถามโดย : นงลักษณ์สุทธิสาร ( nidnaka1985@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:51 ]