สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065359

    ประเมินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันถ้าจะประเมินเลื่อนระดับจากนักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิขาการสาธารสุขชำนาญการ จะต้องดำเนินการตาม หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2557 หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 11:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว. 7 มี.ค. 59

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 08:46 ]