สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065358

    รายจ่ายประเภทไหนบ้างที่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี รายจ่ายประเภทไหนบ้างที่ต้องมีในแผนพัฒนาสี่ปี 1.งบบุคลากร 2.งบดำเนินการ 2.1 ค่าตอบแทน 2.2ค่าใช้สอยทุกรายการเช่น ค่าจ้างเหมาบริการ เงินโบนัส โคงการอบรมต่างๆ โครงการตามประเพณีต่างๆ 2.3ค่าวัสดุ 2.4ค่าสาธารณูปโภค ต้งมีในแผนไหมครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 10:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์เท่านั้นที่นำลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 11:36 ]