สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065357

    หารือการเบิกค่าเช่าบ้านต่างท้องที่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

หารือการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่างท้องที่ โดยผู้มีสิทธิได้เช่าบ้านนอกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน (อำเภอติดกัน) และต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจ และมีความเห็นว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นต้องเช่าบ้านในท้องที่ที่ปฏิบัติงานเท่านั้น ทางหน่วยงานจึงได้ชะลอการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไปก่อน จึงขอหารือกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ค่ะ

ถามโดย : ชนิดาภาแสงโรจน์ ( chanidapa262@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 10:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 08/06/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/06/2561 เวลา 13:50 ]