สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065356

    ประกาศจ้างก่อสร้างของ เทศบาล,อบต.จะต้องมี ค่า K หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อ้างถึง มติครม.22 ส.ค.2532 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 110 ลว.5 มี.ค.61 ในการจ้างก่อสร้างเทศบาลจะต่องประกาศและทำสัญญาแบบมีค่า K ใช่หรือไม่ หรือสามารถจัดทำประกาศและทำสัญญาก่อสร้างแบบไม่ม่ค่าK ก็ได้

ถามโดย : ศิริพร แหม่งปัง ( spmp.muy@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 07/06/2561 เวลา 10:04 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

งานก่อสร้าง จะต้องประกาศและทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตาม มติครม.22 ส.ค.2532 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 110 ลว.5 มี.ค.61

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/06/2561 เวลา 09:36 ]