สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065207

    การบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ e-LAAS

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การบันทึกข้อมูลบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในระบบ e-LAAS ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย>ฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือน/บำนาญ>รายละเอียดผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน เป็นหน้าที่ของงานใดรับผิดชอบลงข้อมูลคะ

ถามโดย : z^hohvpfhvp8;k,i^h ( rakjunk-b@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 11:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1612 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 17:14 ]