สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065206

    ยืมเงินทดรองจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ที่ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถยืมเงินทดรองราชการได้หรือไม่

ถามโดย : ละอองบุญกาวิน ( chumpon_6@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 10:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 17/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 15:27 ]