สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065204

    สถานะ เลขานุการสภา อบต.ภายหลังมีประกาศ คสช.ที่1/2557

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552 มาตรา 57 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เลขานุการสภา อบต.พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภา อบต.หรือสภา อบต.มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง และมาตรา 45 วรรคท้ายของ พรบ.ฉบับเดียวกัน กำหนดให้ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง คำถาม อยากทราบว่า กรณีที่สภา อบต.ครบวาระสี่ปีนับตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง แล้วเลขานุการสภา อบต.คนเดิม ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่ หรือต้องเลือกใหม่ ความเห็นส่วนตัว คิดว่า จะต้องมีการเลือกเลขานุการสภา อบต.ใหม่เนื่องจาก เลขานุสภา อบต.พ้นจากตำแหน่งเพราะครบอายุของสภา อบต.แล้ว(อายุสภา อบต.มีกำหนดคราวละ 4 ปี ม.45 วรรคท้าย) ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครัับ

ถามโดย : JakkraphopNawongha ( khamtoei2013@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 20:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่1/2557 ลว.25 ธ.ค.2557 ข้อที่2 และข้อที่ 8 กำหนดว่ากรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นๆที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคบว่าระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิกสภาตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.จึงยังคงอยู่ในตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว เว้นแต่สภา อบต.มีมติให้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. ตามมาตรา 57 วรรคสองแห่ง พรบ. สภาตำบลและตำบล พ.ศ.2537 18/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 18/05/2561 เวลา 09:40 ]