สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065197

    วัสดุเครื่องแต่งกาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเสื้อแจ็คแก็ตให้กับพนักงานจ้างภารกิจเก็บค่าขยะ และพนักงานสำรวจแผนที่ภาษี เทศบาลฯ จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้หรือไม่

ถามโดย : กัญญารัตน์ใจกว้าง ( jknongmai@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 13:40 ]