สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065195

    เรืองการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ทางโรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอรับจัดสรรเป็น(นม)กล่องโดยใช้เหตุผลในการซื้อนมกล่องว่าเป็นการลดขยะและสามารถนำกล่องไปทำขยะรีไซเคิลได้ส่วนเงินทาง อบต.จะต้องยึดระเบียบนมพาสเจอร์ไรส์กับนมกล่องยูเอชทีแจ้งให้โรงเรียนทราบแล้วแต่ทางโรงเรียนทำหนังสือมา อบต.มีความประสงค์ขอนมกล่องยูเอชที โดย อบต.จัดซื้อนมให้เฉพาะเงินที่ได้รับจัดสรร 115 วัน ส่วนที่เหลือทางโรงเรียนขอรับผิดชอบจัดซื้อนมเอง อบต.สามารถทำได้ไหมค่ะ

ถามโดย : สุนีย์โตเขียว ( detnarong43@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 15:00 ]