สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065192

    ละเมิดต่อบุคคลภายนอก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบ มท ว่าด้วยพัสดุฯ 2535 ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 250,000 บาท จึงขอสอบถามว่าเทศบาลฯ จะดำเนินการอย่างไร 1. แจ้งให้บุคคลภายนอกไปฟ้องศาล เพื่อเรียกค่าเสียหายจาก เทศบาลฯ โดยไม่ต้องรอผลการสอบข้อเท็จจริง หรือสอบละเมิด 2. รอผลการสอบข้อเท็จจริง หรือสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดก่อน หากผลการสอบพบว่า เทศบาลฯ ไม่ผิด จึงแจ้งให้บุคคลภายนอกไปฟ้องต่อศาล 3. หากผลการสอบข้อเท็จจริง และสอบละเมิด พบว่า เทศบาลผิด เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ถามโดย : maneej ( maneepun.ju@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 10:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว 235 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 17/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 09:19 ]