สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065191

    แนวทางจัดหาครูชาวต่างชาติ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เทศบาลมีความประสงค์จะจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนในโรงเรียนเทศบาล มีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ อย่างไรครับ.

ถามโดย : ณรงค์ทุยไชยสง ( ืnarongp29@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 10:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 12:28 ]