สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065190

    การแจ้งทิ้งงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 193 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว สอบถามว่ากรณีแจ้งทิ้งงานนี้ อปท.ต้องทำหนังสือแจ้งเวียนทิ้งงานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเสนอโดยตรงไปยังปลัดกระทรวงการคลัง

ถามโดย : กัญญารัตน์ใจกว้าง ( jknongmai@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 09:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อปท. สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วแจ้งไปยังปลัดกระทรวงการคลังได้ ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 193

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:32 ]