สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065189

    การรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ 370,000 บาท ,ก่อสร้างถนน คสล.งบประมาณ 321,000 บาท วางท่อระบายน้ำ งบประมาณ 250,000 บาท โครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือ ว 112 หรือไม่ เนื่องจากถกกันและให้ความเห็นว่าเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติซึ่งการดำเนินการเป็นการตั้งงบประมาณก่อน รูปแบบรายการได้ดำเนินการก่อนหนังสือสั่งการ ว 112 และไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ถามโดย : วัชรานพศรี ( wat_22062518@live.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 09:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ว 112 เป็นการกำหนดให้แบบรูปรายการก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดจ้างต้องได้รับการรับรองฯ ดังนั้น หากโครงการดังดล่าวเป็นงานก่อสร้างที่ต้องมีแบบรูปรายการ ก็ต้องมีการรับรองแบบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:31 ]