สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065186

    การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2502 - 1 ตุลาคม 2503 มีสิทธิลงทะเบียนเดือนไหนค่ะ และจะได้รับเงินเมื่อไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : junraminto ( junram_2521@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 14:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การนับอายุตามแนวทางแนวทางการรับลงทะเบียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 นับอายุตามวัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2419000 ต่อ 4131

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/05/2561 เวลา 09:49 ]